Privacyverklaring

Kleijngeld Bouwmaterialen B.V., gevestigd aan de bussele 24 te Erp., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kleijngeld Bouwmaterialen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u producten van ons afneemt en/of omdat wij diensten aan u verlenen of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch overleg.
 • Betaalgegevens
 • Bestelhistorie

Welke persoonsgegevens wij exact van u verwerken hangt (mede) af van welke diensten wij aan u verlenen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kleijngeld Bouwmaterialen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Te reageren op vragen en opmerkingen
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is omdat u producten van ons afneemt
 • Om onze diensten aan u te kunnen verlenen
 • Om aan onze contractuele verplichtingen te kunnen voldoen
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze producten en/of onze dienstverlening
 • Uitnodigingen te sturen
 • Sollicitatieprocedures uit te voeren

Kleijngeld Bouwmaterialen B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kleijngeld Bouwmaterialen B.V. neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kleijngeld Bouwmaterialen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kleijngeld Bouwmaterialen B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kleijngeld Bouwmaterialen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Privacyverklaring Kleijngeld Bouwmaterialen B.V.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Kleijngeld Bouwmaterialen B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kleijngeld Bouwmaterialen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kleijngeldbouwmaterialen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Kleijngeld Bouwmaterialen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/
tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kleijngeld Bouwmaterialen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kleijngeldbouwmaterialen.nl.